26.12.2019/24

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

 

23.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir.

İlgili karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu kararın yayınlandığı Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.
19.12.2019/23

e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayanların Belirli Tutarı Aşan Faturaları GIB Portalinden Düzenlemesi Hakkında Duyuru

 

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenecek belgelere ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiş ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GIB) sunulan e-belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.12.2019 tarihinde bir duyuru yayınlanmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;

– Söz konusu uygulama 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

– Uygulamanın kapsamına e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler girmektedir.

– Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan işlemler için kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden beri olduğu gibi devam edecektir. Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate alınmayacaktır.

– Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması durumunda; bu işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu faturaların yerine e-arşiv Fatura’nın e-Belge Portali üzerinden düzenlenmesi ve matbu kağıt faturaların iptal işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

– Söz konusu zorunluluk mükelleflere e-arşiv fatura uygulamasına bir başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmemektedir. Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi; sadece GIB tarafından oluşturulan ve ücretsiz olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına sunulan e-belge portali üzerinden gerçekleştirilecek olup herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.

– e-belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir.

– Bu kapsamda oluşturulacak e-arşiv faturalar için GIB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-belge portali dışında başka herhangi bir yazılıma, uygulamaya, muhasebe programına veya özel entegratör kuruluşa ihtiyaç bulunmamaktadır.

– Düzenlenen e-arşiv faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kağıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.

– e-belge portali üzerinden düzenlenen e-arşiv faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanmasına gerek bulunmamaktadır.

– Düzenlenen e-arşiv faturaların sorgulanması, görüntülenmesi, elektronik ortamda indirilmesi ve kağıt çıktısının alınması işlemlerinin e-belge portali üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenlenen e-arşiv faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerin sorumluluğunda olup, söz konusu belgelerin e-belge portalinden elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

– Düzenlenen e-arşiv faturaların, https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden sorgulama ve doğrulama işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili duyurusu ekte sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

 

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

DUYURU

13.12.2019

 

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

 

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

 

Konu ile ilgili mükelleflerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

– Söz konusu uygulama 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

– Uygulamanın kapsamına e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler girmektedir.

– Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan işlemler için kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden beri olduğu gibi devam edecektir.

Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate alınmayacaktır.

– Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması durumunda; bu işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu faturaların yerine e-Arşiv Fatura’nın e-Belge Portali üzerinden düzenlenmesi ve matbu kağıt faturaların iptal işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

– Aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek satışların ise vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu satışlara ait faturalar e-Belge Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir. Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt(matbu) fatura olarak düzenlenmeye devam edilebilecektir.

– Söz konusu zorunluluk mükelleflerimize e-Arşiv Fatura uygulamasına bir başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmemektedir.

– Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi; sadece Başkanlığımız tarafından oluşturulan ve ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına sunulan e-Belge PORTALİ üzerinden gerçekleştirilecek olup herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.

– Uygulama kapsamında fatura düzenlenmesi için Başkanlığımızca e-Belge Portalinde gerekli geliştirmeler tamamlanmış ve 1/1/2020 tarihi itibariyle mükelleflerimizin kullanımına açılacak olup e-Arşiv Fatura bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar üzerinden düzenlenebilecektir.

– e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerimizin herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, bu kod ve şifresi henüz bulunmayan mükelleflerimiz ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydını oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

– E-Belge Portali üzerinden oluşturulacak e-Arşiv Faturaların, mükellefin ONAY’ı ile Başkanlık sistemlerine ait mali mühür tatbik edilerek tamamlanacaktır.

– Bu kapsamda oluşturulacak e-Arşiv Faturalar için Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Belge Portali dışında başka herhangi bir yazılıma, uygulamaya, muhasebe programına veya özel entegratör kuruluşa ihtiyaç bulunmamaktadır.

– Mükelleflerimiz istemeleri halinde belirtilen tutarların altındaki fatura düzenleme işlemleri için de söz konusu e-Belge Portalini kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

– Düzenlenen e-Arşiv Faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kağıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.

– e-Belge Portali üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların Başkanlığımıza Raporlanmasına gerek bulunmamaktadır.

– Düzenlenen e-Arşiv Faturaların sorgulanması, görüntülenmesi, elektronik ortamda indirilmesi ve kağıt çıktısının alınması işlemlerinin e-Belge Portali üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenlenen e-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerimizin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz konusu belgelerin e-Belge Portalinden elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

– Düzenlenen e-Arşiv Faturalarının, Başkanlığımıza ait https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden sorgulama ve doğrulama işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

– Uygulamaya yönelik soruların Başkanlığımızın, http://forum.efatura.gov.tr/main_page.php adresindeki forum sitesine, earsiv@gelirler.gov.tr mail adresine iletilmesi veya 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi hattından bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

 

Duyurulur.

 
19.12.2019/22

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, 15 Aralık 2019 tarihinde yayınladığı duyuru ile 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatlarına yetkili bankaları ilan etmiştir. Bahse konu duyuru ile 01.01.2020 tarihinden itibaren özel bankaların vergi tahsilatı yetkisi kaldırılmıştır.

 

Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde;

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

– Türkiye Halk Bankası A.Ş.

– Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

– Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

– Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

– Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

– Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

 

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili duyurusu ekte sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

 

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

– Türkiye Halk Bankası A.Ş.

– Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

– Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

– Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

– Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

– Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir.

 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

 

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir.

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

– Türkiye Halk Bankası A.Ş.

– Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

– Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

– Akbank T.A.Ş.

– Şekerbank T.A.Ş.

– Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

– Türkiye İş Bankası A.Ş.

– Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

– ING Bank A.Ş.

– QNB Finansbank A.Ş.

– HSBC Bank A.Ş.

– Alternatifbank A.Ş.

– Denizbank A.Ş.

– Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

– Odea Bank A.Ş.

– Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

– Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

– Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi: 15.12.2019 – 13:00

 
19.12.2019/21

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler

 

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenecek belgelere ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiş ve daha önce bu konuda yayımlanmış olan tüm Tebliğler tek bir Tebliğde toplanmıştır.

 

e-Fatura Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler belirlenen tarihlerden itibaren e-fatura uygulamasına dahil olmak zorundadır.

– 2018 hesap dönem brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

– 2018 veya 2019 hesap dönem brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

– 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemi izleyen yedinci ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

– Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli l sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler 07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Söz konusu şartları 2020 ve müteakip dönemlerde gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayınbaşından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

– Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 07.2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren söz konusu işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

– 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenmükellefler, 01.2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren söz konusu işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde,  e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

– E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturaların 07.2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren e-fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

– E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin, tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ay içerisinde e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Arşiv Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler belirlenen tarihlerden itibaren e-arşiv uygulamasına dahil olmak zorundadır.

– e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerile isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçmiş olan mükellefler 01.2020 tarihinden itibaren, ileri tarihte e-fatura uygulamasına dahil olan mükellefler içinse geçiş tarihi itibariyle e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

– Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren söz konusu işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

– 01.2020 tarihinden itibaren, e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL‘yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL‘yi) aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca sunulacak fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

 

e-İrsaliye Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler belirlenen tarihlerden itibaren e-irsaliye uygulamasına dahil olmak zorundadır.

– e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’yi aşan mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

 – Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedekimalların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu lisansı alan mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

 – Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedekimalların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu lisansı alan mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

 – Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu kapsama giren mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

– Şeker Kanunu’nun2’nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu faaliyeti iştigal eden mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

– e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu faaliyeti iştigal eden mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

– Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar 07.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu sisteme kayıt olan mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

– 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.2020 tarihinden itibaren, 01.01.2020 tarihinden itibaren söz konusu faaliyeti iştigal eden mükellefler ise izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Aşağıda belirtilen sermest meslek mensupları belirlenen tarihlerden itibaren e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olmak zorundadır.

– Vergiden muaf olmayan serbest meslek mensuplarından 02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihinden itibaren e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır.

– Vergiden muaf olmayan serbest meslek mensuplarından 02.2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler belirlenen tarihlerden itibaren e-müstahsil makbuzu uygulamasına dahil olmak zorundadır.

– e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 07.2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır.

– 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, 01.2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Gider Pusulası Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin belirtilen süre içerisinde gider pusulalarını e-gider pusulası olarak düzenlemeleri zorunludur.

 

e-Bilet Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler belirlenen tarihlerden itibaren e-bilet uygulamasına dahil olmak zorundadır.

– Kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 01.2021, 2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar ise faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-bilet uygulamasına geçmek zorundadır.

– Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükellefler 07.2020 tarihine kadar, 01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar ise faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın itibaren e-bilet uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması

e-Sigorta komisyon gider belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-sigorta komisyon gider belgesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 

e-Sigorta Poliçesi Uygulaması

e-Sigorta poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-sigorta poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması

e-Döviz alım-satım belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-döviz alım-satım belgesi uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 

e-Dekont Uygulaması

e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

 

Saygılarımızla,

 

 
18.12.2019/20

Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler  

 

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemeler bu bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler aşağıdaki belirtilmiştir.

– Vergi Usul Kanunu’nun 160’ıncı maddesinden sonra gelmek üzere 160/A maddesi eklenmiştir. Eklenen bu madde ile mevcut kayıtlı mükelleflerin, mükellefiyet süreleri, aktif yapıları, öz varlık durumları, ödedikleri vergiler ve çalışan sayıları ile vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilememe gibi vergisel uyum seviyelerini yönelik Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan tespit ve analizlere göre riskli mükellefler olarak değerlendirilenlerin (sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler) mükellefiyet kayıtları terkin

– Vergi Usul Kanunu’nun İzaha Davet uygulamasına yönelik izahta bulunma ve beyanname verme ile ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır. Ayrıca; sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananların izaha davet müessesesinden yararlanabilmesi için aranan üst sınır 100 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır.

– Vergi Usul Kanunu’ndaki tüm cezalarda (vergi ziya, usulsüzlük ve özel usulsüzlük) ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca uzlaşmalar da indirim kapsamına alınmış olup, uzlaşılan vergi cezalarında da bu Kanunun 376’ıncı madde kapsamında indirim hakkı getirilmiştir.

– Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379’uncu maddesi, Kanun Yolundan Vazgeçme başlığı ile yeni bir uygulama getirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yargılama aşamasındaki mükelleflerin, istinaf veya temyiz aşamasındaki davalarından vazgeçmeleri halinde, birinci mahkemede verilen karara göre dava edilen verginin veya cezanın bir kısmı veya tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafın sürdürülmemesi konusunda düzenleme yapılmıştır. Bir nevi mükelleflerin yargı aşamasında da yargı yolundan vazgeçerek idare ile uzlaşmaya gidebilmeleri sağlanmaktadır. Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar kapsam dışıdır. İlk derece mahkemesinin kararına göre davanın idare veya mükellef lehine olma durumlarına göre tahakkuk eden vergiler indirimli şekilde ödenir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 
18.12.2019/19

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

 

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeler bu bültenimizin konusunu oluşturmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan söz konusu düzenlemeler Kurumlar Vergisi mükellefleri için de geçerlidir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

– Gelir Vergi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim daha eklendi. % 40 oranında vergilendirmeyi içeren bu dilim, mevcut dört dilimden sonra elde edilen 500 bin TL’nin üzerindeki gelirler için uygulanacak. Ancak kanunun bu maddesinin yürürlüğüne ilişkin olarak 01.01.2019 – 31.12.2019 arası ücret gelirlerine eski tarife uygulanacak olup, 01.01.2019 – 31.12.2019 arası ücret dışı gelirlere ise yeni tarife uygulanacaktır.

– 01.2020 tarihinden itibaren, Gelir Vergisi tarifesinin 4’üncü diliminde yer alan 500 bin TL tutarı aşan tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri olan ücretlilerin bu gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

– İşverenlerce, çalışanlara 01.01.2020 tarihinden itibaren (taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda) toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla ilgili diğer ödeme araçları temin edilerek verilecek günlük 10 TL’ye kadar taşıma bedelleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu tutarın üzerindeki ödemeler ile toplu taşıma kartı haricinde nakden yapılan ödemeler ise ücret olarak kabul edilerek vergilendirilecektir.

– Spor yarışmalarını yöneten profesyonel hakemlere ödenen ücretlerde uygulanan istisna kaldırılmış olup sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde uygulanan istisna devam edecek. (Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanların ki hariç)

– Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında serbest meslek kazançlarından Telif kazançlarının01.2020 tarihinden itibaren gelir vergisi tarifesinin 4’üncü diliminde yer alan tutarın 500 bin TL’yi aşması halinde istisnadan faydalanmayarak, beyanname verme yükümlülüğü getirilmiştir.

– Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç ve serbest meslek kazancından indirilecek giderleri düzenleyen maddelerinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması ve çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç işletmelerin kiraladıkları ve satın aldıkları binek otomobiller için yapılan giderlere kısıtlama getirmiştir.

Kiralamalarda, 01.01.2020 tarihinden itibaren verilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere her bir binek araç için kira bedelinin 5.500,00 TL’ye kadarlık kısmı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak, bu tutarı aşan kısım vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecektir.

 

01.01.2020 tarihinden itibaren satın alınan binek araçlara ilişkin ÖTV ve KDV’nin en fazla 115.000,00 TL’si gelir ve kurumlar vergisi kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

 

Binek araçlarına ait genel giderlerin (yakıt, sigorta, tamir-bakım vb.) 01.01.2020 tarihinden itibaren en fazla %70’i kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, %30’luk kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecektir.

 

Satın alınan binek araçlarına ait amortisman giderleri, ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek aracının ikinci el iktisap edildiği durumlarda 250.000 TL’yi (250.000 TL üzerindeki her bir araç için) aşması durumunda en fazla bu tutarlar üzerinden ayrılması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer verilen gider kısıtlamaları ile ilgili yürürlük tarihi, “Kanunun yürürlük tarihi olan 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde uygulanacaktır” şeklinde belirtilmesine rağmen, ilgili binek otolarının iktisap tarihi ile ilgili bir belirleme olmadığı, yani Kanunun geçerlilik tarihinden önceki dönemlerde iktisap edilen binek araçların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadığı için bunlarla ilgili uygulamanın nasıl olacağı belirsizdir. Dolayısıyla bu tereddütlü durumun genel tebliğ ile açıklığa kavuşturulması gerekir.

– Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indirimi uygulamasından yararlanma şartları yumuşatıldı. Kanunda geçen; beyan edilen vergilerin ödenmesindeki ödenmiş olma şartı kaldırılarak ödeme koşulu, gelir ve kurumlar vergisi verilme süresine çekilmiştir. Ayrıca maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi kaldırılarak hangi beyannameler olduğu belirtilmiştir.

– Gelir Vergisi Kanunu’nun 16’ncı ve 94’üncü maddelerinde yapılan değişiklikle Kanunun yayımı tarihi itibariyle Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinde (icra ve iflas müdürlüklerinde yatırılanlar dahil) ücreti ödeyenler tarafından tevkifatın yapılma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 
18.12.2019/18

Yeni İhdas Edilen Vergiler Hakkında

 

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile üç yeni vergi ihdas edilmiştir. Bu bültenimizde yeni ihdas edilen dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisi açıklanacaktır.

 

1) – Dijital Hizmet Vergisi

Türkiye’de dijital hizmet sağlayıcıları tarafından dijital ortamlarda sunulan başta her türlü reklam hizmetleri olmak üzere sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin(bilgisayar programları, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satılması, dinlenmesi, izlenmesi oynanması, kaydedilmesi veya elektronik cihazlarda kullanılmasına yönelik her türlü içerik satışlarından ve sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler üzerinden 01.03.2020 tarihinden itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi adıyla hizmeti sunanlar tarafından vergi kesilerek dijital hizmet vergisi beyannamesi ile takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine bildirecektir.

Dijital hizmet vergisi mükelleflerinin, Gelir veya Kurumlar vergisi bakımından tam mükellef olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi mükellefiyetlerine tesir etmeyecektir. Dijital hizmet vergisi mükelleflerinin, tam ve dar mükellefiyet durumları ve diğer durumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı; verginin emniyet altına alınmasına dönük önlemleri alarak vergiye taraf olanlarla ödemeyi aracılık edenler nezdinde sorumluluk getirebilir.

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergi döneminde elde edilen hasılattır. Verginin matrahında her hangi bir gider veya indirim yapılmaz.

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde Kanunda sayılan hizmetlere ilişkin olarak Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan (veya muadili bir yabancı paradan) az olanlar Dijital Hizmet Vergisinden muaf tutulmuştur.

Diğer taraftan, 19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti sunanlara veya aracılık edenlere, gerçek kişiler ile dar mükellef kişiler tarafından %15 oranında stopaj yapma yükümlülüğü getirilmişti. Bu defa getirilen dijital hizmet vergisi yukarıda bahsedilen uygulamadan bağımsız olarak getirilmiş bir vergi türüdür. %7,5 oranındaki dijital hizmet vergisi uygulaması %15 oranındaki gelir vergisi stopajı uygulamasını kaldırmamaktadır.

 

2) – Değerli Konut Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yeni ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile Türkiye sınırları içerisinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce değeri belirlenen 5 milyon Türk Lirası ve üstü konutlardan (emlak vergisi dışında) Değerli Konut Vergisi adı altında binde 3 ile 10 arasında yıllık bir defaya mahsus olmak üzere değerli konut vergisi alınacaktır. Verginin matrahı binanın vergi değeri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerin yüksek olanı olup Kanunun yayınlandığı 07.12.2019 tarihini takip yıldan itibaren, belirtilen sınırı aşması halinde meskenin bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine, takip eden yılın şubat ayının 20’inci günü sonuna kadar beyan edilecek ve ilgili yılın Şubat ile Ağustos aylarının sonuna kadar ödenecektir.

Değerli konut vergisinin mükellefi, meskenlerin malikleri ile intifa hakkı sahipleridir. Her ikisi de yoksa ilgili meskeni malik gibi tasarruf edenlerdir. Mesken paylı mülkiyet şeklindeyse malikler hisseleri oranında mükellef olup vergiden de müteselsilen sorumludurlar.

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

– Konutun değerinin, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nce belirtilen 5 milyon Türk Lirasını aştığının belirlendiği tarihi,

– Konutun vergi değerini tadil yani değiştiren sebeplerin doğması halinde bu değişikliğin vukuu bulduğu tarihi,

– Konutla ilgili olarak muafiyetin oluştuğu tarihi, (örneğin; yanma, yıkılma veya değerinin düşmesi gibi durumlarda)

takip eden yıldan itibaren başlar.

Değerli konut vergisinden istisna olan taşınmazlar şunlardır;

– Kamuya ait mesken nitelikli taşınmazlar,

– Türkiye sınırları içerisinde tek taşınmazı olup hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler veya gelirleri Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları aylıktan ibaret olanların maliki olduğu taşınmazlar,

– Yabancı devletlere ait olup elçilik veya konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile milletlerarası kuruluşlara ait olan taşınmazlar,

– Faaliyet konusu bina inşaatı olan işletmelerin yeni inşa edilen henüz satışı yapılmayan kayıtlı mesken nitelikli taşınmazlar,

Değerli konut vergisine tabii matrah ve oran;

Verginin matrahı binanın vergi değeri ile Tapu Kadastro Müdürlüğünce belirlenen değerin yüksek olanı olup oranları aşağıdaki gibidir.

– 5 milyon ile 7,5 milyon arası olanlar binde 3

– 7,5 milyon ile 10 milyon arası olanlar binde 6

– 10 milyonu aşanlar binde 10 oranında vergilendirilir.

Değerli konut vergisinin beyanı ve ödemesi;

Konutun değerinin, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nce belirtilen 5 milyon Türk Lirasını aştığının belirlendiği tarihi takip eden yılın Şubat ayının 20’inci günü sonuna kadar,  meskenin bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine beyan edilerek tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen değerli konut vergisi Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

 

3) – Konaklama Vergisi

Kanunun yürürlüğe gireceği birinci yıl (yürürlüğe gireceği 01.04.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar) yüzde 1 ve diğer takip eden yıllarda yüzde 2 olmak üzere otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, kamping, dağ evi, yayla evi ve misafirhaneler gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme, yeme-içme, eğlence, havuz, spor vb aktiviteler ile diğer hizmetlerden Konaklama Vergisi alınacak.

Konaklama Vergisi’nin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri verenler olup bu hizmetlerin sunumu ile vergi doğmaktadır. Konaklama vergisinin matrahı da katma değer vergisi hariç verilen hizmetler karşılığı alınan para ve menfaat toplamıdır. Öğrenci yurtlarında verilen hizmetler ile yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve diğer mensupları ile uluslararası kuruluş ve mensuplarına verilen hizmetlerde konaklama vergisinden istisnadır. Konaklama vergisinin oranı %2 olup aylık dönemler halinde har ayın 26’ıncı gününe kadar beyan edilip aynı sürede de ödenir.

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun metni buradan sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,
16.12.2019/17

2020 Yılında Kullanılacak Defterler ve Tasdik Zorunluluğu Hakkında

Vergi Usul Kanunu’nun 220 ve 221’inci maddeleri ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi hükümleri uyarınca, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2020 yılında fiziki ortamda kullanacakları tasdike tabi defterlerini 31.12.2019 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir. E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler ise 01.07.2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçeceği için 01.01.2021 tarihinden itibaren e-deftere geçmek zorundadır. Bağımsız denetime tabi olan şirketler de 01.01.2020 tarihinden itibaren e-defter tutmaları zorunludur.

E-defter kapsamında olan mükelleflerin Yevmiye ve Defter-i Kebir dışında kullanacakları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

1) – Tutulacak Ticari Defterler

Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6102 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre tutulacak ticari defterler, şirketler nezdinde aşağıda belirtilmiştir.

a) Anonim Şirketler

– Yevmiye Defteri

– Envanter Defteri

– Defteri Kebir

– Damga Vergisi Defteri

– Pay Defteri

– Yönetim Kurulu Karar Defteri

– Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

b) Limited Şirketler

– Yevmiye Defteri

– Envanter Defteri

– Defteri Kebir

– Pay Defteri

– Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

c) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

– Yevmiye Defteri

– Envanter Defteri

– Defteri Kebir

– Pay Defteri

– Yönetim Kurulu Karar

– Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

d) Kollektif ve Komandit Şirketler

– Yevmiye Defteri

– Envanter Defteri

– Defteri Kebir

– Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

2) – Ticari Defterlerin Tasdik Zamanı

Vergi Usul Kanunu’nun 221’inci ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddelerine göre;

– Öteden beri işe devam etmekte olan mükellefler için defterin kullanılacağı yıldan önceki yılın son ayında,

– Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

– Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce, vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

– Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce,

– Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin ilk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilince,

tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

 

3) – Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayı

 a) Açılış Onayı ve Zamanı

6102 sayılı Kanun’un defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan,

– Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce,

– Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar ( hesap dönemi takvim yılı olanlar için Aralık ayı içinde)

notere yaptırılacaktır.

– Yevmiye defteri, defteri kebir,envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması 

– Pay defteri ile genel kurul toplantıve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.

b) Kapanış Onayı ve Zamanı

6102 sayılı Kanun’da ticari defterlerden sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabi tutulmuş olup, envanter defteri ise bu zorunluluğun dışında tutulmuştur. Buna göre,

– Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (30.06.2020),

– Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (31.01.2020) notere yaptırılacaktır.

4) – Cezai Müeyyide

6102 sayılı Kanun’un “Suçlar ve Cezalar” başlıklı 562’nci maddesi gereğince, aynı Kanun’un 64’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma zorunluluğunu yerine getirmeyenler ile aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlara,  2019 yılı için 7.658 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Saygılarımızla,
09.12.2019/16

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBIS’e kayıt süresi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerden yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan firmalar ile faaliyetleri gereği Kanun kapsamında girenler Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak zorundadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen süren 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Zorunda olunduğu halde, 31 Aralık 2019 tarihine kadar kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca VERBİS’e kaydolma yükümlülüğü yerine getirilmediği ya da yapılan bildirimin içeriği ile işlenen kişisel veriler birbiri ile örtüşmediği takdirde, söz konusu kişilere/şirketlere 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası uygulanması öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için şirket avukatı ve bilgi işlem sorumluları ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan hatırlatma metni aşağıdaki gibi sunulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Duyurusu

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA HATIRLATMA

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir.

 

 

VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kayıt esnasında veri sorumlularına rehberlik etmek amacıyla Kurumumuzca “Sorularla VERBİS” dokümanı ve “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu” hazırlanmış olup Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde veri sorumlularının istifadesine sunulmuştur.

Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198), hafta içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde; Veri Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini, son günlere bırakmadan  süresi içerisinde yerine getirmeleri hususu önem arz etmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 
05.11.2019/15

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

 

Geçici vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemede borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 30.09.2019 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olacak kurları aşağıda belirtilmiştir.

Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar (I) numaralı sütundaki döviz alış kurları üzerinden, yabancı para mevcutları ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.

 

BİRİM DÖVİZİN CİNSİ (I) DÖVİZ ALIŞ (II) EFEKTİF ALIŞ
1 ABD Doları 5,6591 5,6552
1 Avustralya Doları 3,8156 3,7981
1 Danimarka Kronu 0,82689 0,82631
1 Euro 6,1836 6,1792
1 İngiliz Sterlini 6,9487 6,9438
1 İsviçre Frangı 5,6857 5,6772
1 İsveç Kronu 0,57617 0,57577
1 Kanada Doları 4,2621 4,2463
1 Kuveyt Dinarı 18,4945 18,2171
1 Norveç Kronu 0,62163 0,6212
1 Suudi Arabistan Riyali 1,5087 1,4973
100 Japon Yeni 5,2294 5,2101